วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ICT คือ อะไร?

     

        ICT เป็นคำย่อ มาจากคำเต็มว่า "Information and Communications Technology" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
      โดยทั่วไปคำว่า ICT มักถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายกับคำว่า IT: Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) แต่โดยปกติจะเป็นคำทั่วไปที่เน้นบทบาทของการสื่อสาร (ผ่านทางสายโทรศัพท์และสัญญาณไร้สาย) ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดย ICT ประกอบด้วยวิธีการทางเทคนิคทั้งมวลที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศและช่วยเหลือการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
หรืออีกนัยหนึ่ง ICT ประกอบด้วย IT, การสื่อสารผ่านทางระบบโทรศัพท์, สื่อกระจายสัญญาณ, รวมไปถึงการประมวลผลและการส่งสัญญาณภาพและเสียง
       ในบางเอกสารอาจมีนิยามที่ลงรายละเอียดมากกว่า เช่น ICT คือ การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกัน และใช้ร่วมกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น